Untitled Document

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม

การเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ 2559

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครงาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 4 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " โครงการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ (CMU Talent Management for Excellence) "

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติได้กำหนดจัดโครงการอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน, 1-2 และ 6-7 ธันวาคม 2559 และการศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี,โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และมหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง จังหวัดระยอง ในวันที..


Image
  " ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และการอภิปรายจากส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practice) "

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และการอภิปรายจากส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practice) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..


Image
  " มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา "

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียน..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top