Untitled Document

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างการกรอกเอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อ่านเพิ่มเติม

การขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

อ่านเพิ่มเติม

สวัสดิการบ้านโครงการพฤกษา ราคาพิเศษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหัวหน้างานด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการวิชาการ ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไปและหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (201) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..


Image
  " โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคจากการทำงานและท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี ในวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับงานประกันสังคมโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคจากการทำงานและท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี ในวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย (คุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ..


Image
  " โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า K ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 "

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า K ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top