Untitled Document

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน (เอกสารประกอบการบรรยายและภาพบรรยากาศ) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลสอบข้อเขียน (ภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย "ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน" โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 1 ตำแหน่ง สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง สังกัด กองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้จากงานบริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการฝึกปฏิบัติเพื่อหาหัวข้อคุณธรรมของสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 4,5,11,12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ "

ฯพณฯ องคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่..


Image
  " พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 “ช้างทองคำ” และ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี 2559 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ฯลฯ "

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 “ช้างทองคำ” และ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี 2559 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2559 และพิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริห..


Image
  " อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (201) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top