Untitled Document

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแผนงบประมาณ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณารางวัล"นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล" ประจำปี พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010196 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010200 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010200 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงานด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร ตำแหน่งเลขที่ E010200 สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010203 สังกัดกองบริหารงานบุคคล

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " โครงการอบรมฝึกปฏิบัติ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)" ในวันที่ 8-9 มกราคม 2561 "

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯในวันที่ 8-9 มกราคม 2561..


Image
  " การประชุมติดตามผลการดำเนินการพัฒนาสำนักงานให้เป็น "องค์กรคุณธรรม" ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย "

ตามที่สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. และวันที่ 4-5, 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ทีการระดมสมองในการดำเนินการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณจึงได้ขอเข้าติดตามผลการดำเนินการในวันที่ 29 กันยายน 2560..


Image
  " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล "

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล (คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) ในโอกาสได้ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Doctor of Philosophy in Business (Honorary Ph.D. in Business) จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์ ประเทศเกาหลีใต้..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top