Untitled Document

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

การเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม

ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561
*ดูข้อบังคับฉบับ 1-4 ได้ที่เอกสารหมวด "ข้อบังคับ" คำค้นหา : บุคคล

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 6 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010209 - E010210 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4010285 อัตราเงินเดือน 16,030 บาท สังกัดศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010207 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010209 - E010210 สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010209 - E010210 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2561 "

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2561 เพื่อหารายได้สมทบเงินทุนสวัสดิการบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือบุคลการที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานในเวลาราชการหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย มีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี ..


Image
  " โครงการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 "

กองบริหารงานบุคคล ได้รับความเห็นชอบในการดำเนินโครงการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลให้กับบุคลากรในสังกัดกองบริหารงานบุคคล ซึ่งจะมีกำหนดจัดกิจกรรมในทุกสัปดาห์แรกของเดือน โดยมี ศ.พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล เป็นวิทยากรโครงการที่ปรึกษา บรรยายและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยสถาบัน ให้คำปรึกษา ทบทวนกระบวนการในการจัดทำบทความวิชาการรวมถึงติดตามความ..


Image
  " โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม "

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยคุณธรรม โดยหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 และเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างพร้อมเพียงและเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงจะได้กำหนดให้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม สำหรับส่วนงานทุกส่วนงาน ขึ้นในวันที่ 2..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top