Untitled Document

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกองทุนและสวัสดิการ และหัวหน้างานอัตรากำลังและค่าตอบแทน สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ [มช.] เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 / กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำข้อเสนอโครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหารประจำปี 2560 กลุ่มที่ 5 การปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคล สู่ Thailand 4.0

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เรื่อง “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4.0” ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(คนสวน) สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด กองบริหารงานบุคคล จำนวน 3 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก(ภูมิสถาปัตยกรรม)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ” - วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-13.00 น. เป็นการบรรยาย ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย - วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน "

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกกลุ่ม ทุกระดับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพและเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ประกอบกับผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการจะต้องมีหน้าที่ในการบริหารจัดการส่วนงาน การกำหนดแผนการดำเนินการบริหารส่วนงานร่วมกับหัวหน้าส่วนงานในสังกัด รวมไปถึงการถ่ายทอดนโยบายจากหัว..


Image
  " โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนงาน สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน งบประมาณหรือบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และงบประมาณของทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ขึ้นในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน การงบประมาณหรือบัญชี รวมไปถึงผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่แม่นยำ และเพื่อให้เกิดข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน และงบประมาณ ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้..


Image
  " โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน สำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เข้ารับการประเมินดังกล่าว..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top