Untitled Document

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ (สาย 1) สังกัดสำนักงานการตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบโครงการอบรมผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาค ในวันที่ 21-22, 28-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ ถนนนิมมานเหมือนทร์ จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานเงินเดือนและสวัสดิการ สังกัดกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 6 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม สังกัดศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010196 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010196 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010200 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010207 อัตราเงินเดืิอน 17,060 บาท สังกัดศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ สำนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ – หัวหน้าภาควิชา "

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการ-หัวหน้าภาควิชา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางสายวิชาการในการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย อาทิเช่น ศ.เกียรติคุณ นพ...


Image
  " โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” "

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อเป็นการชี้แจงถึงแนวทางในการเข้ารับการประเมินในด้านของคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้เกียรติท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และคุณชนิดา อาคมวัฒนะ (หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสข..


Image
  " ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (MINI-KUM) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "

นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (MINI-KUM) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยา..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top