Untitled Document

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการจ่ายค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการอนุมัติให้นักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ ต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ” ในวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปล่าสุด : 5 รายการ |  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์มีอายุ 1 เดือน หากไม่พบ สามารถค้นหาได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้จากงานบริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(คนสวน) สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งวิศวกร สังกัดกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (คนสวน) สังกัดสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
| แสดงข่าวรับสมัครล่าสุด |  ข่าวรับสมัครทั้งหมด


Image
  " พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการฝึกปฏิบัติเพื่อหาหัวข้อคุณธรรมของสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 4,5,11,12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ "

ฯพณฯ องคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่..


Image
  " พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 “ช้างทองคำ” และ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี 2559 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ฯลฯ "

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 “ช้างทองคำ” และ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี 2559 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2559 และพิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริห..


Image
  " อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (201) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบน CMU-MIS ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่..

| แสดงกิจกรรมล่าสุด : 3 รายการ |  แสดงกิจกรรมทั้งหมด


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top