::หน่วยงานในสังกัด::
 
 
หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:: วิสัยทัศน์ :: เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานและให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย และก้าวล้ำไปข้างหน้า ::
:: นโยบายคุณภาพ กองบริหารงานบุคคล ::
มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

:: ปณิธาน กองบริหารงานบุคคล ::
มุ่งมั่นที่จะให้เกิดคุณภาพของงานบริการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

:: พันธกิจ กองบริหารงานบุคคล::
เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานและให้บริการอย่างมีคุณภาพ

:: ภารกิจ กองบริหารงานบุคคล ::
เป็นหน่วยงานหลักปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 
 
 
ระบบฐานข้อมูล CMU MIS
กรอกข้อมูลวันลา
 
 
km
km_network
 
 
 
 
 
ข้อมูลการหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพและต่อ กบข.
การจัดสรรที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยประจำปี 2553
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 เพิ่มเติม
หารือเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง กำหนดสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและสายงานที่ขาดแคลน
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง
- ใบสมัครเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรม
- หนังสือรับรองการเข้าถือศีลและปฏิบัติธรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดสรรที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สิทธิในการได้รับบำนาญและสวัสดิการ จากราชการของข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานสถาบันและประสงค์จะเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553
ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส.
เชิญเจ้าหน้าที่ และสมาชิก กบข. เข้ารับฟังการบรรยาย
สิทธิสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทุนมหาวิทยาลัยชินวัตร ระดับปริญญาโ, ปริญญาเอก, และทุนผู้ช่วยวิจัยตามโครงการวิจัยปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงานหอพักนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันหยุดของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดใบสมัคร
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดใบสมัคร
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดใบสมัคร
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  - หลักสูตร "การบริหารงานสมรรถนะทรัพยากรบุคคล" (Competency-based HR) จัดวันที่ 26-27 มกราคม 2553
  - หลักสูตร "Change Management" จัดวันที่ 28 มกราคม 2553
  - หลักสูตร "Project Management" จัดวันที่ 29-30 มกราคม 2553
แบบรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดสำนักงานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุน คณะกรรมการกองทุน และการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 4 พ.ย. - 16 ธ.ค. 52 ณ โรงแรมรามาดา เดมา กทม.
การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างการปรับใช้ระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์) แทนตำแหน่งที่ว่าง
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบรูไน ปี 2009/2010
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก ต่างประเทศ ปี 2552 (ใบสมัครสอบ)
การสัมมนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2552
  - แบบตอบรับการเข้าร่วม  - ข้อเสนอโครงการวิจัย
ไฟล์การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552
  - การบริหารการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (กลุ่มที่ 1.1)
  - การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (กลุ่มที่ 1.2)
  - การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (กลุ่มที่ 2.1)
  - การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (กลุ่มที่ 2.2)
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก กสจ. ครั้งที่ 3
โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข. ครั้งที่ 6
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2551ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ 2551
ประกาศ ก.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ และได้เปลี่ยนสถานภาพฯ
- download แบบประเมินผล
การคิดวันเวลาทำงาน ประกอบการให้เงินรางวัล ประจำปี 2551
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสายวิชาการ
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสายปฏิบัติการ
แบบฟอร์มการจ้าง และแบบฟอร์มการลาออก ของพนักงานส่วนงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ(31มี.ค.52)
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ)
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกระบบซีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การขอรับสวัสดิการในฐานะผู้รับบำนาญ
เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญด้านใดเป็นพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ)
การกำหนดแบบภาระงานบุคลากร สายวิชาการ
การกำหนดแบบภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
  แบบฟอร์มต่างๆ
- แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของนักวิจัย
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ
- แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์
- แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักวิจัย
- แบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติงานต่างๆ
- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
- สัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ (การทดลองปฏิบัติงาน)
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของนักวิจัย (การทดลองปฏิบัติงาน)
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติงาน (การทดลองปฏิบัติงาน)
- แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์
- แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของนักวิจัย
- แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
     
รายชื่อข้าราชการที่สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2553
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แบบประเมิน
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผ.ศ. ร.ศ.และ ศ.(ฉบับที่4) พ.ศ.2551
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส.
ข้อหารือคุณสมบัติของข้าราชการระดับ 8 ผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย
 
 
เอกสารการบรรยาย เรื่อง Balanced Scorecard and Key Performance Indicators โดย: รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2,8,15 และ 19 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
แบบฟอร์มการเข้าร่วม และกำหนดการ การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552
เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน โดย: ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และ นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวันเวลา วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวันเวลา วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
แบบฟอร์มใบลาต่างๆ
- แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร
- แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
- แบบฟอร์มใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
- แบบฟอร์มใบลาไปอุปสมบทหรือลาไปปฏิบัติธรรม
- แบบฟอร์มใบลาเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพล
- แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
- แบบฟอร์มใบลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
- แบบฟอร์มการยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตประเภทต่างๆ ของพนักงาน
- แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาค้ำประกัน
- แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษา และสัญญาค้ำประกัน
- แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปฝึกอบรม และสัญญาค้ำประกัน
- แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปดูงาน และสัญญาค้ำประกัน
การเปรียบเทียบระหว่างระเบียบฯ ว่าด้วยวันเวลาปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2551 กับ ประกาศ มช. ว่าด้วยวันเวลาปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
สาระสำคัญของระเบียบไปปฏิบัติงาน(27 มี.ค.52)
สาระสำคัญและแนวทางการจ้างคณาจารย์ประจำ ที่มีอายุครบ 60ปี(27มี.ค.52)
  1. แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อสัญญาจ้าง
 

2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการฯ

  3.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการต่อสัญญาจ้าง
  4.ขั้นตอนและแนวทางการจ้างคณาจารย์ประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
บัญชีรายชื่อข้าราชการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
บันทึกข้อความ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การต่อเวลาราชการ
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 4 มกราคม 2550
ข้อหารือกรณีผู้ได้รับการต่อเวลาราชการแต่ไม่ผ่านการประเมิน
กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550
1) กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ (เอกสารหมายเลข 1)
2) การกำหนดภาระงานใดอาจถือว่าเกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน หรือการวิจัย (เอกสารหมายเลข 2 )
3) แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 3 )
4) แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 4 )
5) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัตให้ต่อเวลาราชการ
(เอกสารหมายเลข 5)
  
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ประจำปี 2553 ครั้งที่ 3
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ประจำปี 2552 ครั้งที่ 2
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ประจำปี 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2552
- แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ประจำปี 2552
- แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
- Arts & Humanities
- Life Sciences & Bio-Medicine
- Natural Science
- Social Sciences
- Technology
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก(ฉบับที่2)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพิ่มเติม
  
ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ งวดที่ 1/2553 (ตุลาคม 2552-มกราคม 2553)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเสนอผลงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553
- แบบฟอร์มคำขอรับการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงาน หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
- แบบยินยอมให้เป็นผู้นำเสนอผลงานแทน
- แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการเสนอผลงาน/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ งวดที่ 3/2552 (มิถุนายน 2552-กันยายน 2552)
  - แบบยืนยันการรับทุน
  - แนวทางและขั้นตอนการรับทุนสำหรับส่วนงานและผู้รับทุน
ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ งวดที่ 2/2552 (กุมภาพันธ์ 2552-พฤษภาคม 2552)
  
ข้อหารือกรณีการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ข้อหารือกรณีผู้ได้รับการต่อเวลาราชการแต่ไม่ผ่านการประเมิน
   
ผลการประเมินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
กำหนดการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน (Self Assessment Report : SAR) สำนักงานอธิการบดี วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2551...
   
การนำส่งเงินสมทบของลูกจ้างที่ลาศึกษาต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แนวทางปฏิบัติกรณีการใช้อัตราว่างเพื่อรองรับการบรรจุบุคคลที่พ้นจาก ตำแหน่งทางการเมืองกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บัญชีเพิ่มระหว่างขั้น สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำป
การปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2551
   
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง กำหนดสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและสายงานที่ขาดแคลน
หารือเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2. แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อครูขอยกเว้นตามมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะบียนประวัติข้าราชการ
การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะบียนประวัติลูกจ้างประจำ
แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด
พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2539
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 - 6 (ฉบับที่ 2) ,(ฉบับที่ 3) , (ฉบับที่ 4) , (ฉบับที่ 5) , (ฉบับที่ 6)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
นโยบายเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
แจ้งปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร ม.ช. 2544
การพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการต่อเวลาราชการของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา
กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การต่อเวลาทำงาน วันหยุดงาน วันหยุดประจำปี ประเภทการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)
การปฏิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
   
พระราชกฤษฎีกา การกำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2548
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ และข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินการทางจรรยาบรรณ
   
ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11 พ.ศ. 2551
   
 

แบบตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษ/รายละเอียดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/ ตัวอย่างการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษของคณะ/สำนัก/สถาบัน และตัวอย่างการแต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
- อาจารย์ประจำ
- อาจารย์พิเศษ (วาระ 5 ปี)
- การเปลี่ยนตำแหน่ง
- แบบฟอร์มการประเมิน
เอกสารและแบบฟอร์มการประเมินฯ ต่างๆ
แบบฟอร์ม ขต.งด. (TOR)
   
   
กำหนดการการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และศึกษาดูงาน
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้ด้าน TQA ครั้งที่ 2
กำหนดการสัมมนาโครงการ CMU Brand
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA
บรรยายโดย :
1. อาจารย์เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษณีย์  คำประกอบ  คณะเภสัชศาสตร์
ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล
โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวนิช
ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : แนวคิดและประสบการณ์ของบริษัท AIS
กำหนดการ การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานสากล
โดย : คุณอนันต์ ลี้ตระกูล
กำหนดการโครงการมุฑิตาจิต และพิธีมอบกิตติบัตร  สำหรับข้าราชการ  ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2551
 
แบบประวัติส่วนตัวเพื่อขอตำแหน่ง เชี่ยวชาญ ชำนาญการ
เอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-1112 - 1312 ,0-5394-3111 - 3120 โทรสาร.0-5394-1112