ประกาศมหาวิทยาลัย | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document


ประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  27 มิถุนายน 2560

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  20 มิถุนายน 2560

  ประกาศ [มช.] เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 / กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top