ประกาศมหาวิทยาลัย | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
11 สิงหาคม 2560 | งานพัฒนาและฝึกอบรม
(00)ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
(0) คำสั่งให้ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการไปสึกษาต่อระดับปริญญาเอก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
แบบสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ ในโครงการอาจารย์ช้างเผือก
(1) แบบรายงานผลการศึกษาของผู้รับทุน มช.
(2) แบบสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าปริญญาโทเอก ประจำปี
(3) แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน
(4) งบประมาณค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์กพ.2551
(5) แนวทางและขั้นตอนการเบิกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553
(6) ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินขาไป-กลับ (หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา)
(7) งบประมาณค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการปรับตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
(8) คู่มือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนทุน
(9) ขอหารือเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(10) การจ่ายเงินทุนตามประกาศให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุนเป็นหลัก (หากมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอันดับในปีต่อไป)


ประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  18 กันยายน 2560

  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2560
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  14 กันยายน 2560

  ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ E010195 - E0101200 จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top