กิจกรรม | กองบริหารงานบุคคล


รายละเอียด
โครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดจนการสร้างและขยายเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top