กิจกรรม | กองบริหารงานบุคคล


รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 17 ท่าน เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top