กิจกรรม | กองบริหารงานบุคคล


รายละเอียด
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 กองบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมพบปะบุคลากรประจำปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันของเพื่อนร่วมงาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรกองบริหารงานบุคคล รวมถึงการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รับพรจากผู้บริหารและผู้อาวุโสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top