กิจกรรม | กองบริหารงานบุคคล


รายละเอียด
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล (คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) ในโอกาสได้ประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Doctor of Philosophy in Business (Honorary Ph.D. in Business) จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์ ประเทศเกาหลีใต้

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top