กิจกรรม | กองบริหารงานบุคคล


รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยคุณธรรม โดยหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 และเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างพร้อมเพียงและเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงจะได้กำหนดให้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยคุณธรรม สำหรับส่วนงานทุกส่วนงาน ขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดย คุณปราโมทย์ โชติมงคล มาเป็นวิทยากรในการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top