กิจกรรม | กองบริหารงานบุคคล


รายละเอียด
กองบริหารงานบุคคล ได้รับความเห็นชอบในการดำเนินโครงการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลให้กับบุคลากรในสังกัดกองบริหารงานบุคคล ซึ่งจะมีกำหนดจัดกิจกรรมในทุกสัปดาห์แรกของเดือน โดยมี ศ.พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล เป็นวิทยากรโครงการที่ปรึกษา บรรยายและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยสถาบัน ให้คำปรึกษา ทบทวนกระบวนการในการจัดทำบทความวิชาการรวมถึงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน การแบ่งปันประสบการณ์ การให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล แนวทางการปรับโครงสร้างงานภายในองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม สามารถปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top