กิจกรรม | กองบริหารงานบุคคล


รายละเอียด
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2561 เพื่อหารายได้สมทบเงินทุนสวัสดิการบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือบุคลการที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานในเวลาราชการหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย มีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว *อ้างอิงรูปภาพจากเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย (https://prcmu.cmu.ac.th)

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top