ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document   ค้นหา


ไม่พบข้อมูล

ประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


  • Avatar
    29 ธันวาคม 2560

    ระเบียบการขอยกเว้นครูตามพระราชบัญญัติข้าราชการทหาร พ.ศ.2497
    อ่านเพิ่มเติม

  • Avatar
    20 พฤศจิกายน 2560

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกส่วนงานต้นสังกัด
    อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top