ข่าวประชาสัมพันธ์ | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document ค้นหา
12 มิถุนายน 2560 | งานธุรการ
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 2560-2563
แผนกำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 2560-2563
ขอเสนอชื่อบุคลากรเป็นกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง กก.สภาพนักงาน 2560-2563
แบบ ส.พ.1ก (ใบสมัคร-ประเภทคณาจารย์ประจำ)
แบบ ส.พ.1ข (ใบสมัคร-ประเภทผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ)
แบบ ส.พ. 3ก (แบบรายงานผลการนับคะแนน-ประเภทคณาจารย์ประจำ)
แบบ ส.พ. 3ข (แบบรายงานผลการนับคะแนน-ประเภทผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ)
ข้อบังคับ มช.ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ.2551
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
ประกาศผู้สมัครประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำ
ประกาศผู้สมัครประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
รายงานสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 2560-2563
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 2560-2563
ผลการเลือกตั้งประธานสภาพนักงานและรองประธานสภาพนักงาน ประจำปี 2560-2563
แต่งตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประจำปี 2560-2563

ประเภทงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  22 กันยายน 2560

  การสรรหาและคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  22 กันยายน 2560

  การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิาย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top