ระเบียบ | กองบริหารงานบุคคล


ส่วนงาน :
ประเภท :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  29 ธันวาคม 2560

  ระเบียบการขอยกเว้นครูตามพระราชบัญญัติข้าราชการทหาร พ.ศ.2497
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  11 สิงหาคม 2560

  (1) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200





  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top