ข้อบังคับ | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document ค้นหา   ประเภทพนักงาน : ข้าราชการ
ข้าราชการ
4 สิงหาคม 2560 | งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559
แผนภูมิการดำเนินการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
แบบหัวข้อคำชี้แจงประกอบการขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ..... (กรอบตำแหน่ง)
แบบคำขอการกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
แบบคำขอกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชียวชาญพิเศษ
แบบคำขอเพื่อขอรับการแต่งตั้งในกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  18 กันยายน 2560

  ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  18 กันยายน 2560

  ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top