ข้อบังคับ | กองบริหารงานบุคคล

Untitled Document ค้นหา   ประเภทพนักงาน : พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
4 สิงหาคม 2560 | งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
4 สิงหาคม 2560 | งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
แผนภูมิการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
แบบหัวข้อคำชี้แจงประการขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ.........(กรอบตำแหน่ง)
แบบคำขอกำหนดตำแหน่ง เป็นระดับชำนาญการ
แบบคำขอกำหนดตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษประเภทพนักงาน :
ส่วนงาน :
คำสำคัญ :


 • Avatar
  18 กันยายน 2560

  ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  อ่านเพิ่มเติม

 • Avatar
  18 กันยายน 2560

  ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200

  053 941118

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top