งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 19 มิถุนายน 2561 ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561
  *ดูข้อบังคับฉบับ 1-4 ได้ที่เอกสารหมวด "ข้อบังคับ" คำค้นหา : บุคคล
  อ่านเพิ่มเติม
 • 14 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010209 - E010210 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 13 มิถุนายน 2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การให้พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 20 พฤศจิกายน 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกส่วนงานต้นสังกัด
  อ่านเพิ่มเติม


 • 15 พฤษภาคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
  อ่านเพิ่มเติม
 • 15 พฤษภาคม 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
  อ่านเพิ่มเติม

 • 19 มิถุนายน 2561 แจ้งเอกสารความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ทดแทน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL PBT
  อ่านเพิ่มเติม
 • 25 เมษายน 2561 แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง
  อ่านเพิ่มเติม

 • 19 มิถุนายน 2561 [แบบฟอร์ม] บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการไปปฏิบัติงานเพิ่มเติม
  อ่านเพิ่มเติม
 • 5 เมษายน 2561 [แบบฟอร์ม] ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและแจ้งสถานภาพกยศ.
  อ่านเพิ่มเติม

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top