งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 14 กันยายน 2560 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ E010195 - E0101200 จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010168 สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 1 มิถุนายน 2559 ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 มิถุนายน 2559 ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการบริหารงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
  อ่านเพิ่มเติม


 • 14 กันยายน 2560 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ E010195 - E0101200 จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 13 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010168 สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม

 • 17 มกราคม 2560 การขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 มิถุนายน 2559 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
  อ่านเพิ่มเติม

 • 20 มิถุนายน 2560 ประกาศ [มช.] เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 / กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 พฤศจิกายน 2559 [แบบฟอร์ม] หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือที่ ศธ 6392(4)/ว.1022 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559
  อ่านเพิ่มเติม

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top