งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E010200 สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
  อ่านเพิ่มเติม
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเลขที่ S4010153 อัตราเงินเดือน 12,540 บาท สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 20 พฤศจิกายน 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกส่วนงานต้นสังกัด
  อ่านเพิ่มเติม
 • 10 ตุลาคม 2560 การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่ และการเลื่อนเงินเดือน
  อ่านเพิ่มเติม


 • 6 ตุลาคม 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 18 กันยายน 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2560
  อ่านเพิ่มเติม

 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานงานพิมพ์ ระดับ 4
  อ่านเพิ่มเติม
 • 30 พฤศจิกายน 2560 ตอบข้อหารือเรื่องการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  อ่านเพิ่มเติม

 • 8 พฤศจิกายน 2560 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 20 มิถุนายน 2560 ประกาศ [มช.] เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 / กรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ
  อ่านเพิ่มเติม

Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top