งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 18 กันยายน 2560 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 18 กันยายน 2560 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง สังกัดกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 18 กันยายน 2560 ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  อ่านเพิ่มเติม
 • 18 กันยายน 2560 ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 18 กันยายน 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 15 มิถุนายน 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 18 สิงหาคม 2559 [แบบฟอร์ม] แบบประวัติและผลงานผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top