งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 19 มกราคม 2561 รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแผนงบประมาณ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 18 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 18 กันยายน 2560 ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย (3 ฉบับ)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 18 กันยายน 2560 ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2560
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 พฤศจิกายน 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรับสมัครหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานสภาพนักงาน
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 18 สิงหาคม 2559 [แบบฟอร์ม] แบบประวัติและผลงานผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top