งานพัฒนาและฝึกอบรม | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 23 พฤศจิกายน 2560 ผลการสำรวจ Happinometer (2557 และ 2558) และผลสำรวจ Engagement (2558) ในส่วนของผลการสำรวจ Happinometer ปี 2560 อยู่ในระหว่างการประมวนผลโดยมหิดล
  อ่านเพิ่มเติม
 • 15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


ไม่พบข้อมูล


 • 11 สิงหาคม 2560 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบ [มช.] ว่าด้วยการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
  อ่านเพิ่มเติม

 • 15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม
 • 11 สิงหาคม 2560 (00)ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
  อ่านเพิ่มเติม

 • 26 ธันวาคม 2559 มติ ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทลาบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา
  อ่านเพิ่มเติมHuman Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top