งานพัฒนาและฝึกอบรม | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 4 พฤษภาคม 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม
 • 4 พฤษภาคม 2561 เอกสารประกอบโครงการอบรมหลักสูตร การจัดการความรู้ KM to Innovation ในวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


ไม่พบข้อมูล


 • 11 สิงหาคม 2560 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบ [มช.] ว่าด้วยการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
  อ่านเพิ่มเติม

 • 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  อ่านเพิ่มเติม

 • 26 ธันวาคม 2559 มติ ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทลาบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา
  อ่านเพิ่มเติมHuman Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top