งานพัฒนาและฝึกอบรม | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 22 กันยายน 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 3)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 30 กรกฏาคม 2560 เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


ไม่พบข้อมูล


 • 11 สิงหาคม 2560 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบ [มช.] ว่าด้วยการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
  อ่านเพิ่มเติม

 • 11 สิงหาคม 2560 (00)ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
  อ่านเพิ่มเติม
 • 11 สิงหาคม 2560 แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
  อ่านเพิ่มเติม

 • 26 ธันวาคม 2559 มติ ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทลาบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา
  อ่านเพิ่มเติมHuman Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top