งานพัฒนาและฝึกอบรม | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 9 กรกฏาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 - 6, 9 - 12 กรกฎาคมณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม
 • 2 กรกฏาคม 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential skills for 21 Century “Holistic Creativity Education”
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


ไม่พบข้อมูล


 • 11 สิงหาคม 2560 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
  อ่านเพิ่มเติม
 • 7 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบ [มช.] ว่าด้วยการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
  อ่านเพิ่มเติม

 • 26 มิถุนายน 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 8 มิถุนายน 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
  อ่านเพิ่มเติม

 • 2 กรกฏาคม 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential skills for 21 Century “Holistic Creativity Education”
  อ่านเพิ่มเติม
 • 26 ธันวาคม 2559 มติ ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทลาบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา
  อ่านเพิ่มเติมHuman Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top