งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 10 พฤษภาคม 2561 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น ประจำปี 2561
  อ่านเพิ่มเติม
 • 9 พฤษภาคม 2561 การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2561
  อ่านเพิ่มเติม

 • 4 มกราคม 2561 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 29 ธันวาคม 2560 ระเบียบการขอยกเว้นครูตามพระราชบัญญัติข้าราชการทหาร พ.ศ.2497
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 31 มกราคม 2561 การเสนอขอพระราชทานเพลิงศพและดินในพิธีฝังศพ
  อ่านเพิ่มเติม
 • 29 ธันวาคม 2560 ระเบียบการขอยกเว้นครูตามพระราชบัญญัติข้าราชการทหาร พ.ศ.2497
  อ่านเพิ่มเติม

 • 1 พฤษภาคม 2561 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562
  อ่านเพิ่มเติม
 • 5 เมษายน 2561 ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
  อ่านเพิ่มเติม

 • 29 ธันวาคม 2560 แจ้งเวียนพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 16 มีนาคม 2560 [แบบฟอร์ม] คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top