งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

 • 23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการทำลายเอกสาร-แฟ้มประวัติบุคลากร ปี 2535-2546 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม
 • 20 กุมภาพันธ์ 2561 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2560
  อ่านเพิ่มเติม

 • 4 มกราคม 2561 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 29 ธันวาคม 2560 ระเบียบการขอยกเว้นครูตามพระราชบัญญัติข้าราชการทหาร พ.ศ.2497
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 31 มกราคม 2561 การเสนอขอพระราชทานเพลิงศพและดินในพิธีฝังศพ
  อ่านเพิ่มเติม
 • 29 ธันวาคม 2560 ระเบียบการขอยกเว้นครูตามพระราชบัญญัติข้าราชการทหาร พ.ศ.2497
  อ่านเพิ่มเติม

 • 15 มกราคม 2561 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณารางวัล"นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล" ประจำปี พ.ศ.2561
  อ่านเพิ่มเติม
 • 29 ธันวาคม 2560 การขอยกเว้นครูตามพระราชบัญญัติข้าราชการทหาร พ.ศ.2497
  อ่านเพิ่มเติม

 • 29 ธันวาคม 2560 แจ้งเวียนพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560
  อ่านเพิ่มเติม
 • 16 มีนาคม 2560 [แบบฟอร์ม] คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top