งานกองทุนและสวัสดิการ | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

ไม่พบข้อมูล


 • 15 สิงหาคม 2559 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (สำเนา ผนวกฉบับ พ.ศ. 2530 2542 และ 2550 เข้าด้วยกัน)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 15 สิงหาคม 2559 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  อ่านเพิ่มเติม

 • 15 สิงหาคม 2559 ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) กรณีออกจากงาน พ.ศ.2557
  อ่านเพิ่มเติม
 • 15 สิงหาคม 2559 ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
  อ่านเพิ่มเติม

 • 7 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบ [มช.] ว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ และค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2556
  อ่านเพิ่มเติม
 • 15 สิงหาคม 2559 ระเบียบ [มช.] ว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ และค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) พ.ศ. 2557
  อ่านเพิ่มเติม

 • 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
  อ่านเพิ่มเติม
 • 1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
  อ่านเพิ่มเติม

 • 15 สิงหาคม 2559 แนวทางการขอรับสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเกษียณอายุ ประจาปีงบประมาณ 2559
  อ่านเพิ่มเติม
 • 15 สิงหาคม 2559 การหักเงินสะสม/สมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม

 • 24 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส. เพิ่มสุข
  อ่านเพิ่มเติม
 • 24 กุมภาพันธ์ 2560 สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (หน่วยงานของรัฐ)
  อ่านเพิ่มเติม

 • 6 กรกฏาคม 2561 แบบฟอร์มรายการขอใช้สิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี (แบบฟอร์ม และตัวอย่าง)
  อ่านเพิ่มเติม
 • 15 พฤษภาคม 2561 [แบบฟอร์ม] แบบฟอร์มขอกู้เงินทุนสวัสดิการสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติม


Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top