งานธุรการ | กองบริหารงานบุคคล
Untitled Document

ไม่พบข้อมูล • 23 ธันวาคม 2559 ข้อบังคับ [มช.] ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551
  อ่านเพิ่มเติม
 • 12 ธันวาคม 2559 คำสั่ง มช. ที่ 1840-2557 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารการพัสดุ ลว.7 ส.ค. 57
  อ่านเพิ่มเติม

ไม่พบข้อมูล


 • 1 มีนาคม 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  อ่านเพิ่มเติม

 • 27 มิถุนายน 2559 ทะเบียนรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อ่านเพิ่มเติมงานธุรการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารจัดการ มีแนวทางการปฏิบัติงานและมาตรฐานที่ชัดเจน มีการให้คำแนะนำจากผู้ปฏิบัติงานหลัก มีขั้นตอนการปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มีการปรับใช้วิธี การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน รวมถึงเป็นหน่วยให้บริการ และเป็นหน่วยสนับสนุนหลักของทุกงาน ที่ช่วยผลักดันการดำเนินงานทุกภารกิจของหน่วยงานให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย มีบทบาทหน้าที่หลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผล สัมฤทธิ์ของงาน เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ งานธุรการมีลักษณะงานในความรับผิดชอบ คือ การรับหนังสือ/เอกสาร การส่งหนังสือ/เอกสาร งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเงิน การพัสดุ งบประมาณ และรวมถึงการบริหารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แนวทางในการบริหารงาน

1) พัฒนางานที่ทำให้ดีและเป็นระบบ
• เพิ่มประสิทธิภาพ (การลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน ทำให้รวดเร็วขึ้น เน้นความคุ้มค่าและประหยัดทรัพยากร)
• เพิ่มคุณภาพ (ลดความผิดพลาด และเพิ่มความพึงพอใจ)
2) การทำงานด้วยใจ (เข้าใจ ใส่ใจ ร่วมใจ ให้ใจ และจริงใจ) รวมถึงมีวินัยในการทำงาน
3) การมีส่วนร่วมของบุคลากร การทำงานเป็นทีม (ร่วมคิดร่วมทำ)Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top