บุคลากร | กองบริหารงานบุคคล


ชัชพล  กุลโพธิสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
chutpon.p@cmu.ac.th
โทร. 053-941120
แสวง  ครูบา
พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน)
sawaeng.k@cmu.ac.th
โทร. 053-943111
อรพินท์  ไชยวุฒิ
พนักงานปฏิบัติงาน
orapin.c@cmu.ac.th
โทร. 053-943111
ประหยัด  แก้วประดิษฐ์
พนักงานปฏิบัติงาน
prayad.k@cmu.ac.th
โทร. 053-941120
จตุพร  จินดา
พนักงานปฏิบัติงาน
jatuporn.j@cmu.ac.th
โทร. 053-943111
วิบูลย์  พุทธวงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน
wiboon.p@cmu.ac.th
โทร. 053-943112
ตามอนภาคย์  เฟื่องกาญจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
tamonpak.f@cmu.ac.th
โทร. 053-943112
เพลินจิต  ปันธิ
พนักงานปฏิบัติงาน
phunjit.p@cmu.ac.th
โทร. 053-943112
พรพิมล  ฟองจันทร์ตา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
pornpimon.f@cmu.ac.th
โทร. 053-943112
สิทธิพร  ชมภูรัตน์
พนักงานปฏิบัติงาน
sitthiporn.c@cmu.ac.th
โทร. 053-943112
รุ้งฟ้า  บุญตระกูลพูนทวี
พนักงานปฏิบัติงาน
rungfah.b@cmu.ac.th
โทร. 053-943112

อังคณา  กันธิยะ
พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน)
angkana.g@cmu.ac.th, angkana.hr@gmail.com
โทร. 053-941114

อัจฉรา  เฟื่องกาญจน์
พนักงานปฏิบัติงาน
achara.c@cmu.ac.th
โทร. 053-941119


อรอนงค์  ศรีชัยรัตนกูล
พนักงานปฏิบัติงาน
ornanong.s@cmu.ac.th
โทร. 053-943118


จักรินทร์  ศรีกันชัย
พนักงานปฏิบัติงาน
jakrin.s@cmu.ac.th
โทร. 053-941119


พิชญ์สินี  ณ เชียงใหม่
พนักงานปฏิบัติงาน
suphapit.na@cmu.ac.th
โทร. 053-943118

ณัฐกร  ศศิธร
พนักงานปฏิบัติงาน
nuttakorn.s@cmu.ac.th
โทร. 053-941116

อัจฉรีย์  สมวงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน
ascharee.s@cmu.ac.th
โทร. 053-941116

ชวนากร  สุวรรณเลิศ
พนักงานปฏิบัติงาน
chawanakorn.su@cmu.ac.th
โทร. 053-941116

มนพร  พงษ์จิตต์ภักดิ์
พนักงานปฏิบัติงาน
manaporn.p@cmu.ac.th
โทร. 053-941119

ประกายเพชร  ปัญโญ
พนักงานปฏิบัติงาน
Prakaipet.p@cmu.ac.th
โทร. 053-943114

นฤมล  สุขเสาร์
พนักงานปฏิบัติงาน

โทร. 053-943114

ฐิติภัสร์  สวัสดี
พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน)
chidsupang.s@cmu.ac.th
โทร. 053-941312

วิสุทธิ์  ณ เชียงใหม่
พนักงานปฏิบัติงาน
visuth.n@cmu.ac.th
โทร. 053-943115

ธนภัทร  สำเภาลอย
พนักงานปฏิบัติงาน
tanapat.s@cmu.ac.th
โทร. 053-943115

สุกัลยา  อภิวงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน
sukunlaya.a@cmu.ac.th
โทร. 053-941312

รุจน์  อัจฉริยาภรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน
rute.a@cmu.ac.th
โทร. 053-943115

อรณิชา  กิมซัง
พนักงานปฏิบัติงาน
Onnicha.k@cmu.ac.th
โทร. 053-943115

วราภรณ์  ตวงวิไล
พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน)
varaporn.t@cmu.ac.th
โทร. 053-943119-20

นิพัทธ์  เงินศรี
พนักงานปฏิบัติงาน
nipat.n@cmu.ac.th
โทร. 053-9443117

ดารณี  ชุ่มสุขใจ
พนักงานปฏิบัติงาน
daranee.c@cmu.ac.th
โทร. 053-943120

ทองมณี  พุทธวงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน
thongmanee.p@cmu.ac.th
โทร. 053-943120

วสันต์  กันทะราช
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
wasan.k@cmu.ac.th
โทร. 053-943119

วิรุฬห์  ถูกจิตต์
พนักงานปฏิบัติงาน
wirun.t@cmu.ac.th
โทร. 053-943117

ภาณุพันธ์  ตรัยตรึงตรีคูณ
พนักงานปฏิบัติงาน
panupan.tri@cmu.ac.th
โทร. 053-943119

อริญชย์  พรมจักรแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
arin.pom@cmu.ac.th
โทร. 053-943119

จีราพร  ต้อตานา
พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน)
jeeraporn.t@cmu.ac.th
โทร. 053-943173

ณพณัฐ  กีฬาแปง
พนักงานปฏิบัติงาน
noppanut.k@cmu.ac.th
โทร. 053-943199

นงลักษณ์  ลภัสวุฒิกุล
พนักงานบริการทั่วไป
nongluk.l@cmu.ac.th
โทร. 053-941175

เพลินจิตร  บุญตระกูลพูนทวี
พนักงานสถานที่ (1)
plonecith.b@cmu.ac.th
โทร. 053-943173

มงคล  ยศ
พนักงานบริการทั่วไป
mongkol.y@cmu.ac.th
โทร. 053-943885

ปัทมา  วงษ์ลุน
พนักงานปฏิบัติงาน
pattama.v@cmu.ac.th
โทร. 053-943199

พิราวรรณ์  สำเภาลอย
พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน)
pirawan.s@cmu.ac.th
โทร. 053-941113

ถนอม  พรมจักรแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
tanoom.p@cmu.ac.th
โทร. 053-941112

นริสรา  อ่อนอัฐ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
narisara.s@cmu.ac.th
โทร. 053-941112

พิชชาพร  สุมนะ
พนักงานปฏิบัติงาน
pitchaporn.s@cmu.ac.th
โทร. 053-941113

จุฑามาศ  พุ่มไม้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
chuthamas.p@cmu.ac.th
โทร. 053-941112

อุทัย   ใจแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
-
โทร. 053-941112

ศุลีพร  สีภา
พนักงานปฏิบัติงาน
suleepon.s@cmu.ac.th
โทร. 053-941112

เบญจมาศ  เวียงสงค์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

โทร. 053-941112

รุ่งอรุณ  วรรธนันทกุล
นักศึกษาฝึกงาน

โทร. 053-943173Human Resource Management Division Office of the University - CMU

  239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200


  053 941112

| เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย |
Image
Image
Image
Image
Image
Image


Top