กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา โครงสร้างส่วนงาน บุคลากร เข้าสู่ระบบ
  หน่วยงานในสังกัด  
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
:: จำนวนผู้เข้าชม ::
 
:: วิสัยทัศน์ :: เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานและให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย และก้าวล้ำไปข้างหน้า ::
:: นโยบายคุณภาพ กองบริหารงานบุคคล ::
มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
:: ปณิธาน กองบริหารงานบุคคล ::
มุ่งมั่นที่จะให้เกิดคุณภาพของงานบริการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจของผู้รับบริการ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
:: พันธกิจ กองบริหารงานบุคคล::
สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารและจัดการของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารงานบุคคล ด้วยหลักธรรมาภิบาล
:: วัตถุประสงค์ กองบริหารงานบุคคล ::
1. เพื่อกำหนดกระบวนการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อกำหนดกระบวนการกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทักษะและวิชาชีพแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อจัดการระบบข้อมูลการทะเบียนประวัติและสารสนเทศผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการบริหารงานบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อกำหนดกระบวนการสร้างขวัญกำลังใจ และสิทธิสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย

การเช้าสู่ตำแหน่งทางวิฃาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์
งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สายปฏิบัติการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ) พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ของส่วนงาน(เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3)
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศฉบับนี้) มีดังนี้
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
ระเบียบเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
- หนังสือ ที่ กค 0406.4/ว 22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ) ปรับ 5% แล้ว
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
- หนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว9 ลว.9 พค.54
- บัญชีปรับเงินเดือนชดเชยตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คนเดิม
คู่มือปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
แนวทางดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานบุคคล
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างคณาจารย์ประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2554
* สำหรับแบบประเมินจะเผยแพร่ให้แต่ละส่วนงาน ในภายหลัง *
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การกำหนดประเภทและชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ
การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างการปรับใช้ระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ประกาศ ก.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ และได้เปลี่ยนสถานภาพฯ
- download แบบประเมินผล
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสายวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ(31มี.ค.52)
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ)
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
การขอรับสวัสดิการในฐานะผู้รับบำนาญ
เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญด้านใดเป็นพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ)
การกำหนดแบบภาระงานบุคลากร สายวิชาการ
การกำหนดแบบภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน)
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน)
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์ในสำนักงานมหาวิทยาลัย/เลขานุการส่วนงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/หัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย/รองผูอำนวยการ/สำนัก/สถาบัน)
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์ในสำนักงานมหาวิทยาลัย/เลขานุการส่วนงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/หัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย/รองผูอำนวยการ/สำนัก/สถาบัน)
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (หัวหน้างาน กลุ่มงานในกอง ในสำนักงานส่วนงาน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายในสถาบัน/สำนักและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (หัวหน้างาน กลุ่มงานในกอง ในสำนักงานส่วนงาน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายในสถาบัน/สำนักและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ)
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ)
แบบฟอร์มต่างๆ
- แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติงานต่างๆ
- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
- สัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ (การทดลองปฏิบัติงาน)
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของนักวิจัย (การทดลองปฏิบัติงาน)
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติงาน (การทดลองปฏิบัติงาน)
- แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์
- แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของนักวิจัย
- แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติงาน
- สัญญาจ้างพนักงานของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย
- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แนวทางปฏิบัติกรณีการใช้อัตราว่างเพื่อรองรับการบรรจุบุคคลที่พ้นจาก ตำแหน่งทางการเมืองกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บัญชีเพิ่มระหว่างขั้น สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอดของพนักงานมหาวิทยาลัย
งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
คำนิยามรายการประเมินสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง
แบบประเมินการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน ของผู้บริหารสายปฏิบัติการที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
- แผนภูมิการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
- แบบหัวข้อคำชี้แจงประการขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ.........(กรอบตำแหน่ง)
- แบบคำขอกำหนดตำแหน่ง เป็นระดับชำนาญการ
- แบบคำขอกำหนดตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ
- แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
การกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
- แผนภูมิการดำเนินการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
- แบบหัวข้อคำชี้แจงประกอบการขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ..... (กรอบตำแหน่ง)
- แบบคำขอการกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
- แบบคำขอกำหนดตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชียวชาญพิเศษ
- แบบคำขอเพื่อขอรับการแต่งตั้งในกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
- แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
- แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- แบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ
คำสั่งการมอบหมายให้รองอธิการบดีสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี และมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี เป็นการเฉพาะราย
คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี
คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนัก ๕ สำนัก
- คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
- คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ๕ สำนัก
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
- คำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการแทน
- ข้อมูลการรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
โครงสร้างหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น ฉบับที่ ๑
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น ฉบับที่ ๒, ๓, ๔
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น ฉบับที่ ๕
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น ฉบับที่ ๖
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการและแบ่งหน่วยงานในกอง ศูนย์ สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งหน่วยงานในกอง ศูนย์ สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิยาลัย (ฉบับที่ ๒)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ ๗, ๘ และ ๙)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1 - 6)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ ๑๐)
กฎ ระเบียบ และหน่วยงานที่มีลักษณะพิเศษ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ และส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ยกเลิก)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายใน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ยกเลิก)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายใน ฉบับที่ ๓ พ.ศ ๒๕๕๔ (ยกเลิก)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การคัดเลือก หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งฯ ข้าราชการ
- ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
- flow chart การเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการ
- flow chart การเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการ
- แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบฟอร์มการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการ
- แบบฟอร์มการขอตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกาาเป็นภาษาอังกฤษ และการแก้ไขสายงานและชื่อตำแหน่งของสายการพยาบาล
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งฯ พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งฯ ข้าราชการ
PowerPoint อ.พิเศษ/เปลี่ยนตำแหน่ง
"การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ"
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานพัฒนาและฝึกอบรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบฟอร์มการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2453/2556 เรื่อง การมอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- กรณี ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอหนังสือเดินทางและขออกหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา ควรมีลักษณะดังนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
แนวทางการปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ลงวันที่ 1 พ.ย. 2548
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนเพื่อนำไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ งวดที่ 1/2556 (1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556 )
แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1566/2554 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้คณาจารย์และนักวิจัยเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ งวดที่ 1/2555 (1 ตูลาคม 2554 - 31 มกราคม 2555) แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานฯ
แนวทางและขั้นตอน การดำเนินการรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ สำหรับส่วนงานและผู้รับทุน ปีงบประมาณ 2555
การอนุมัติการจ่ายงบประมาณเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2858/2543 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศผลการพิจารณาขอรับทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554 งวดที่ 1/2554 และงวดที่ 2/2554
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
- ตารางผู้มีอำนาจอนุญาต
- ตารางเปรียบเทียบสิทธิการลา
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2419/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มคำขอรับทุนเสนอผลงานฯพร้อมใบ check list ประจำปีงบประมาณ 2555
แนวทางการปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
การประชุมวิชาการนานาชาติ
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 2836/2543 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ งวดที่ 3/2553 (มิถุนายน 2553-กันยายน 2553)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ งวดที่ 3/2553 (มิถุนายน 2553-กันยายน 2553) เพิ่มเติม
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ
ตอบข้อหารือ (งานพัฒนาและฝึกอบรม)
- ข้อหารือกรณีการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
- ข้อหารือกรณีผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ แต่ไม่ผ่านการประเมิน
- ข้อหารือกรณีได้รับเงินเดือนลดลงร้อยละ 20 ต่อปี
- ข้อหารือการลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัย
- ข้อหารือการรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา (ให้ได้รับเงินเดือนลดลงปีละร้อยละ 20 ในระยะเวลาที่ลาศึกษาเกินหลักสูตรการศึกษา)
- ขอหารือแนวปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงาน
- การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไปร่วมงานดังกล่าว (กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ)
ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แบบรายงานผลการศึกษาของผู้รับทุน มช.
- แบบสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ปริญญาโท-เอก ประจำปี...
- แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ทุนการศึกษาในประเทศ ตามงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ ก.พ. กำหนด แต่ไม่เกินทุนละสามแสนบาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553
- แนวทางและขั้นตอนการเบิกทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2553
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 1)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 2)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 3)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 4)
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินขาไป-กลับ (หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา)
- งบประมาณค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการปรับตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
- คู่มือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนทุน
- ขอหารือเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 5)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 6)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 7)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 8)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการประเภทอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 9)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทอาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 1)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทอาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทอาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 3)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทอาจารย์ประจำ และสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 4)
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทอาจารย์ประจำ และสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 5)
- ผู้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 9) ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาและขอเพิ่มทุนการศึกษาที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557
- คำสั่งให้ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการไปสึกษาต่อระดับปริญญาเอก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทอาจารย์ประจำ และสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 1)
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะสนับสนุนให้ทุนเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า/ระดับปริญญาโท-เอก ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ งวดที่ 3/2552 (มิถุนายน 2552-กันยายน 2552)
- แบบยืนยันการรับทุน
- แนวทางและขั้นตอนการรับทุนสำหรับส่วนงานและผู้รับทุน
ประกาศมหาวิทยาล้ยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ งวดที่2/2553 (กุมภาพันธ์ 2553-พฤษภาคม 2553)
ระเบียบว่าด้วยให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประทศ
นโยบายเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตประเภทต่างๆ ของพนักงาน
- แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปปฏิบัติงานวิจัย และสัญญาค้ำประกัน
- แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปศึกษา และสัญญาค้ำประกัน
- แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปฝึกอบรม และสัญญาค้ำประกัน
- แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานไปดูงาน และสัญญาค้ำประกัน
แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
- แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร
- แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน
- แบบฟอร์ม ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
- แบบฟอร์ม ใบลาไปอุปสมบทหรือลาไปปฏิบัติธรรม
- แบบฟอร์ม ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
- แบบฟอร์ม ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
- แบบฟอร์ม ใบลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
- แบบฟอร์ม การยกเลิกวันลา
ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ งวดที่ 1/2553 (ตุลาคม 2552-มกราคม 2553)
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง
งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ข้อหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชตามบัญชี 41 ของผู้ดำรงตำแหน่งใน ระดับ 6
แถบจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่าง ๆ
ระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538
- ระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
- แบบ นร.2
- แบบ นร.3
- หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่ผู้ผลักดัน
- รายช่อนิติบุคคลที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจา
- ภาพถ่ายเครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์และการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก,มงกุฎไทย
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ.2536
- แก้ไขเพ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช พ.ศ.2536
- พ.ร.บ.เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- แนวทางการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯให้ข้าราชการท่เปล่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- ข้อหารือเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชและเหรียญจักรพรรดิมาลา
- การเสกนอขอพระราชทานเครื่องราชพนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานเงินรายได้)
- ข้อหารือเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯข้าราชการ ระดับ 8 เพ่อเสนอขอเครื่องราชชั้นสายสะพาย
- การแต่งกาย มปช.ประดับร่วมกับ มวม.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
- การแต่งกาย มวม.ประดับร่วมกับ ปช.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
- การแต่งกาย ปช.ประดับร่วมกับ ปม.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
- การแต่งกาย ปม.ประดับร่วมกับ ทช.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
- การแต่งกาย ทช.ประดับร่วมกับ ทม.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
- การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชให้ข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนด 2552-2556
- ตัวอย่างบัญชีคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา
- ตัวอย่างการเขียนแบบประวัติการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
- การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย (บัญชี 18)
- การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้ข้าราชการ (บัญชี 7)
- ตัวอย่างบัญชีคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชลูกจ้างประจำ(บัญชี 15)
- การขอพระราชทานเครื่องราชตามบัญชี 41
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
ขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ.ปี 2497
- แบบฟอร์ม
ระเบียบค่าตอบแทนสาธารณสุข พ.ศ.2552
- ประกาศ ก.พ.กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ต.2552
- คำอธิบายการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม พ.ส.2552
การขอตำแหน่งทางวิชาการ/ชำนาญการ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ)พ.ศ.2552
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดสำหรับลูกจ้างประจำ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด พ.ศ.2548
- แบบฟอร์มขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด
การขอพระราชทานเพลิงศพ
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ.2521
- ระเบียบว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 3)
- ระเบียบว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเข็มศิลปวิทยา (ฉบับท่ 4)
- ระเบียบว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 5)
- ภาพถ่ายเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
- ระเบียบว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเข็มศิลปวิทยา(ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
งานกองทุนและสวัสดิการ
ประกาศกองทุน ค่ารักษา ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบ้าน และค่าสงเคราะห์ศพ พนักงาน 56
ระเบียบ มช. ค่ารักษา ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบ้าน และค่าสงเคราะห์ศพ พนักงาน 56
ข้อบังคับ มช. สิทธิและสวัสดิการพนักงาน 53
ข้อบังคับ มช.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.56
ข้อบังคับ มช. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ.2556
ประกาศคณะกรรมการเงินทุน สนง. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปี 54
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงิน กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 48
ระเบียบการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 48
ระเบียบ มช. กองทุน คณะกรรมการ และการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 52
ประกาศ มช. เงินทุนสวัสดิการบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย 53

หน้าเว็บเก่า
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-3111 - 3120, 0-5394-1312 โทรสาร.0-5394-1118