กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา โครงสร้างส่วนงาน บุคลากร เข้าสู่ระบบ
  หน่วยงานในสังกัด  
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
:: จำนวนผู้เข้าชม ::
 
งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สายปฏิบัติการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ) พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ของส่วนงาน(เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3)
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศฉบับนี้) มีดังนี้
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
ระเบียบเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
- หนังสือ ที่ กค 0406.4/ว 22 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ) ปรับ 5% แล้ว
อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
- หนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว9 ลว.9 พค.54
- บัญชีปรับเงินเดือนชดเชยตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คนเดิม
คู่มือปฏิบัติงาน พนักงานส่วนงาน
แนวทางดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านระบบบริหารงานบุคคล
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างคณาจารย์ประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2554
* สำหรับแบบประเมินจะเผยแพร่ให้แต่ละส่วนงาน ในภายหลัง *
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2)
ข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การกำหนดประเภทและชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำ
การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างการปรับใช้ระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
ประกาศ ก.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ และได้เปลี่ยนสถานภาพฯ
- download แบบประเมินผล
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสายวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพ(31มี.ค.52)
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ)
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
การขอรับสวัสดิการในฐานะผู้รับบำนาญ
เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือความชำนาญด้านใดเป็นพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ)
การกำหนดแบบภาระงานบุคลากร สายวิชาการ
การกำหนดแบบภาระงานบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แบบประเมินการปฏิบัติงานของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน)
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน)
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์ในสำนักงานมหาวิทยาลัย/เลขานุการส่วนงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/หัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย/รองผูอำนวยการ/สำนัก/สถาบัน)
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์ในสำนักงานมหาวิทยาลัย/เลขานุการส่วนงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/หัวหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย/รองผูอำนวยการ/สำนัก/สถาบัน)
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (หัวหน้างาน กลุ่มงานในกอง ในสำนักงานส่วนงาน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายในสถาบัน/สำนักและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (หัวหน้างาน กลุ่มงานในกอง ในสำนักงานส่วนงาน ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายในสถาบัน/สำนักและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ)
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน บุคลากรสายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ)
แบบฟอร์มต่างๆ
- แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติงานต่างๆ
- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
- สัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ (การทดลองปฏิบัติงาน)
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของนักวิจัย (การทดลองปฏิบัติงาน)
- แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติงาน (การทดลองปฏิบัติงาน)
- แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของอาจารย์
- แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของนักวิจัย
- แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติงาน
- สัญญาจ้างพนักงานของหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย
- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการที่มิใช่คณาจารย์ประจำ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสภามหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แนวทางปฏิบัติกรณีการใช้อัตราว่างเพื่อรองรับการบรรจุบุคคลที่พ้นจาก ตำแหน่งทางการเมืองกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บัญชีเพิ่มระหว่างขั้น สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอดของพนักงานมหาวิทยาลัย

หน้าเว็บเก่า
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.0-5394-3111 - 3120, 0-5394-1312 โทรสาร.0-5394-1118